Používanie jazykov národnostných menšín

 01.10.2019

Používanie jazykov národnostných menšín

Týmto Vám oznamujem, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obci aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem šátneho jazyka aj v jazyku národnostnej menšiny s výnimkou verejných listín.

Alžbeta Sanislóová, starostka obce


    1 2 3 4