Dôležité informácie v zmysle zákona č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín

 30.05.2023

Informovanie verejnosti v jazyku menšiny podľa § 5a ods. 2 zákona č. 184/1999 / A nyilvánosság tájékoztatása kisebbségi nyelven a 184/1999. sz. törvény 5a cikk. 2. bek. alapján: 

a) informácie o zložení a právomoci orgánov samosprávy obce, / a) létrehozásának módját és a település önkormányzati szerveinek jogköreit, - Zákon č. 369/1990 sz. törvény
b) prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci, / b) azoknak a jogszabályoknak, utasításoknak, útmutatóknak, értelmező rendelkezéseknek áttekintését, amelyek alapján a község eljár és döntést hoz, vagy amelyek a természetes személyek és jogi személyek községhez fűződő jogait és kötelességeit szabályozzák, - Zákon č. 138/1991 sz. törvény
c) miesto, čas a spôsob, akým je možné získavať informácie a informácie o tom, kde môžu podať fyzické osoby alebo právnické osoby žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, / c) az információszerzés lehetőségének helyét, idejét és módját, továbbá információkat arról, hogy a természetes személyek és jogi személyek hol nyújthatnak be kérelmet, javaslatot, indítványt, panaszt vagy más beadványt, - uvedené informácie môžu získať na Obecnom úrade Sečianky / a feltüntetett információk a helyi községi hivatalban elérhetőek,
d) postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržať, / d) annak az eljárásnak a leírását, amelyet a községnek be kell tartania minden kérelem, javaslat és más beadvány intézése során, beleértve a betartandó határidőket is,  - Zákon č. 71/1967 sz. törvény,
e) sadzobník správnych poplatkov,6) ktoré obec vyberá za úkony a konania správnych orgánov, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií, /  e) a község által az egyes eljárási cselekmények és eljáró szervek eljárása után beszedendő eljárási illetékek6) díjszabását, és az információkhoz való hozzáférés biztosítása után járó térítési illetékek díjszabását, - Sadzobník správnych poplatkov / Közigazgatási illetékek,
f) informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce. / f) a közösségi eszközökkel való gazdálkodással és a község vagyonával való rendelkezéssel kapcsolatos információkat. - Zákon č. 138/1991 sz. törvényZákon č. 583/2004 sz. törvény

Dvojjazyčné úradné formuláre - Kétnyelvű hivatali nyomytatványok:
Návrh na zrušenie trvalého pobytu - Kérelem állandó lakhely megszüntetésére,
ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA BUDOVY A O ZÁPIS DO REGISTRA ADRIES /
  ÉPÍTMÉNY ÖSSZEÍRÁSI SZÁMA ÉS A CÍMREGISZTERBE TÖRTÉNŐ BEÍRÁS IRÁNTI KÉRELEM
,
ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA BUDOVY A O ZÁPIS DO REGISTRA ADRIES - ÉPÍTMÉNY ÖSSZEÍRÁSI SZÁMA ÉS A CÍMREGISZTERBE TÖRTÉNŐ BEÍRÁS IRÁNTI KÉRELEM

Právne predpisy nájdete na westránke / Jogszabályok megtalálhatóak a következő weboldalon:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy-v-jazyku-narodnostnych-mensin 
https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/

Metodické materiály a usmernenia na stiahnutie:
Metodické usmernenie k zákonu č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisovPríloha č. 1 Zoznam použitých skratiekMódszertani útmutató a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló 184/1999. sz. törvényhez
Usmernenie k aplikácii § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov,


    1 2 3 4